Prorrogat el termini pel concurs d’idees! es podran presentar fins al dimecres 7 de juny!

Objectiu
Incentivar i motivar la participació de les famílies i de la comunitat educativa en general de
l’escola Ferran Sunyer.
El concurs va destinat a les famílies de l’escola, a membres de l’equip de docent i de la direcció
que tinguin ganes d’organitzar alguna activitat original i participativa durant el curs escolar
2023-24.
Contingut
Pot participar qualsevol persona de la comunitat eductiva que formi part de l’AFA o que formi
part de l’escola del Ferran Sunyer. Suposa un suport econòmic de 500 euros per dur a terme la
idea presentada.
L’activitat guanyadora es durà a terme el curs 2023-24.
Presentació de propostes
La convocatòria per presentar les propostes quedarà oberta del 15 de maig al 31 de maig. La
proposta s’ha de presentar a l’adreça electrònica coordinacio@ampaferransunyer.info i s’hi ha
d’incloure la següent informació de l’activitat que es vol realitzar:

 1. Definició i objectiu de l’activitat. Es valorarà l’originalitat de l’activitat.
 2. A qui va dirigida. Es valorarà el grau d’implicació en la definició i realització de l’activitat.
 3. Previsió de com i quan es durà a terme.
 4. Pressupost necessari desglossat.
  Gestió de l’AFA en l’activitat
  Les propostes s’avaluaran per ordre d’arribada d’acord amb el grau de participació que
  impliquin i la seva originalitat, tant en la seva elaboració com en la seva execució.
  Dotació econòmica
  La dotació econòmica figurarà en el pressupost de l’AFA del curs 2023-24 i els seus efectes es
  computaran de l’octubre del 2023 fins el juny del 2024.
  En la dotació econòmica queda exclòs el pagament a qualsevol persona que formi part de la
  comunitat educativa i les famílies del Ferran Sunyer.
  Només hi pot haver una idea guanyadora.
  Justificació, avaluació i pagament
  S’ha de presentar una memòria a ampaferransunyer@gmail.com un cop s’hagi realitzat
  l’activitat, on s’especifiqui com ha funcionat, així com els comprovants que justifiquin les
  despeses econòmiques.
  Els canvis o renúncies han de ser comunicats prèviament a la realització de l’activitat a l’AFA
  del Ferran Sunyer.
  Acceptació de les bases
  La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases, la declaració
  que les dades aportades s’ajusten a la realitat i l’autorització a l’AFA de l’ús de les dades de
  caràcter personal als efectes de la gestió i seguiment del concurs