VII Convocatòria: Concurs d’idees

Des de l’Afa fem la crida per a la VII Convocatòria del Concurs d’Idees, amb la finalitat d’incentivar i motivar la participació de les famílies i de la comunitat educativa del Ferran Sunyer.El concurs busca finançar un projecte participatiu pensat des de la comunitat educativa, que es durà a terme durant el proper curs 2022-23.

Les propostes es poden presentar del 7 de juny fins el dia 21 de juny.

Aquest any anem tard, disculpeu!!

BASES DEL CONCURS D’IDEES

Objectiu

Incentivar i motivar la participació de les famílies i de la comunitat educativa en general de l’escola Ferran Sunyer.El concurs va destinat a les famílies de l’escola, a membres de l’equip de docent i de la direcció que tinguin ganes d’organitzar alguna activitat original i participativa durant el curs escolar 2022-23.

Contingut

Pot participar qualsevol persona de la comunitat eductiva que formi part de l’AFA o que formi part de l’escola del Ferran Sunyer. Suposa un suport econòmic de 500 euros per dur a terme la idea presentada.L’activitat guanyadora es durà a terme el curs 2022-23, en la mesura que les autoritats sanitàries ens ho permetin.

Presentació de propostes

La convocatòria per presentar les propostes quedarà oberta del 7 de juny al 20 de juny. La proposta s’ha de presentar a l’adreça electrònica coordinacio@ampaferransunyer.info i s’hi ha d’incloure la següent informació de l’activitat que es vol realitzar:

1. Definició i objectiu de l’activitat. Es valorarà l’originalitat de l’activitat.

2. A qui va dirigida. Es valorarà el grau d’implicació en la definició i realització de l’activitat.

3. Previsió de com i quan es durà a terme.

4. Pressupost necessari desglossat.Gestió de l’AFA en l’activitatLes propostes s’avaluaran per ordre d’arribada d’acord amb el grau de participació que impliquin i la seva originalitat, tant en la seva elaboració com en la seva execució.

Dotació econòmica

La dotació econòmica figurarà en el pressupost de l’AFA del curs 2022-23 i els seus efectes es computaran de l’octubre del 2022 fins el juny del 2023.En la dotació econòmica queda exclòs el pagament a qualsevol persona que formi part de la comunitat educativa i les famílies del Ferran Sunyer.Només hi pot haver una idea guanyadora.

Justificació, avaluació i pagament

S’ha de presentar una memòria a coordinacio@ampaferransunyer.info un cop s’hagi realitzat l’activitat, on s’especifiqui com ha funcionat, així com els comprovants que justifiquin les despeses econòmiques.Els canvis o renúncies han de ser comunicats prèviament a la realització de l’activitat a l’AFA del Ferran Sunyer.

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases, la declaració que les dades aportades s’ajusten a la realitat i l’autorització a l’AFA de l’ús de les dades de caràcter personal als efectes de la gestió i seguiment del concurs.