VI Convocatòria: Concurs idees

Des de l’Afa fem la crida per la IV Convocatòria del Concurs d’Idees, amb la finalitat d’incentivar i motivar la participació de les famílies i de la comunitat educativa del Ferran Sunyer.

El concurs busca finançar activitats participatives, que es duran a terme durant el proper curs 2021-22.

Data màxima per presentar propostes del 5 de maig fins el dia 31 de maig.

Com inspiració, us posem uns exemples d’idees guanyadores d’altres cursos:

https://agora.xtec.cat/escferransunyer/general/mutacio-de-la-flor-de-panot/
https://agora.xtec.cat/escferransunyer/general/carro-de-lectura/

BASES DEL CONCURS D’IDEES

Objectiu

Incentivar i motivar la participació de les famílies i de la comunitat educativa en general de l’escola Ferran Sunyer.

El concurs va destinat a les famílies de l’escola i a les classes dels nens i nenes que tinguin ganes d’organitzar alguna activitat original i participativa durant el curs escolar 2021-22.

Contingut

Pot participar qualsevol persona de la comunitat eductiva que formi part de l’AMPA o que formi part de l’escola del Ferran Sunyer. Suposa un suport econòmic de 500 euros per dur a terme la idea presentada.

L’activitat guanyadora es durà a terme el curs 2021-22, en la mesura que les autoritats sanitàries ens ho permetin.

Presentació de propostes

La convocatòria per presentar les propostes quedarà oberta del 5 de maig al 31 de maig. La proposta s’ha de presentar a l’adreça electrònica coordinacio@ampaferransunyer.info i s’hi ha d’incloure la següent informació de l’activitat que es vol realitzar:

  1. Definició i objectiu de l’activitat. Es valorarà l’originalitat de l’activitat.
  2. A qui va dirigida. Es valorarà el grau d’implicació en la definició i realització de l’activitat.
  3. Previsió de com i quan es durà a terme.
  4. Pressupost necessari desglossat.

Gestió de l’AMPA en l’activitat

Les propostes s’avaluaran per ordre d’arribada d’acord amb el grau de participació que impliquin i la seva originalitat, tant en la seva elaboració com en la seva execució.

Dotació econòmica

La dotació econòmica figurarà en el pressupost de l’AMPA del curs 2020-21 i els seus efectes es computaran de l’octubre del 2020 fins el juny del 2021.

En la dotació econòmica queda exclòs el pagament a qualsevol persona que formi part de la comunitat educativa i les famílies del Ferran Sunyer.

Només hi pot haver una idea guanyadora.

Justificació, avaluació i pagament

S’ha de presentar una memòria a coordinacio@ampaferransunyer.info un cop s’hagi realitzat l’activitat, on s’especifiqui com ha funcionat, així com els comprovants que justifiquin les despeses econòmiques.

Els canvis o renúncies han de ser comunicats prèvia la realització de l’activitat a l’AMPA del Ferran Sunyer.

Acceptació de les bases

La participació en aquest programa suposa la plena acceptació d’aquestes bases, la declaració que les dades aportades s’ajusten a la realitat i l’autorització a l’AMPA de l’ús de les dades de caràcter personal als efectes de la gestió i seguiment del Programa.

Per si vols tenir les Bases del concurs en PDF.