IV Convocatòria del Concurs d’Idees

Des de l’AMPA fem la crida per la IV Convocatòria del Concurs d’Idees, amb la finalitat d’incentivar i motivar la participació de les famílies i de la comunitat educativa del Ferran Sunyer.

El concurs busca finançar activitats participatives, que es duran a terme durant el proper curs 2019-20.

Data màxima per presentar propostes fins el dia 24 de maig.

BASES DEL CONCURS

Objectiu

Incentivar i motivar la participació de les famílies i de la comunitat educativa en general de l’escola Ferran Sunyer.

El concurs va destinat a les famílies de l’escola i a les classes dels nens i nenes que tinguin ganes d’organitzar alguna activitat original i participativa durant el curs escolar 2019-20.

Contingut

Pot participar qualsevol persona de la comunitat eductiva que formi part de l’AMPA o de l’escola del Ferran Sunyer. Suposa un recolzament econòmic de 500 euros per una de les dues modalitats.

L’activitat guanyadora es dura a terme el curs 2019-20.

Presentació de propostes

La convocatòria per presentar les propostes quedarà oberta fins el 24 de maig. La proposta s’ha de presentar a cultura@ampaferransunyer.info i s’hi ha d’incloure la següent informació de l’activitat que es vol realitzar:

1) Definició i objectiu de l’activitat. Es valorarà l’originalitat de l’activitat.

2) A qui va dirigida. Es valorarà el grau d’implicació en la definició i realització de l’activitat.

3) Previsió de com i quan es durà a terme.

4) Pressupost necessari desglossat.

Duplicitat

No es pot presentar la mateixa proposta en les dues categories.

Gestió de l’AMPA en l’activitat

Les propostes s’avaluaran per ordre d’arribada d’acord amb el grau de participació que impliquin i la seva originalitat, tant en la seva elaboració com en la seva execució.

Dotació econòmica

La dotació econòmica figurarà en el pressupost de l’AMPA del curs 2018-19 i els seus efectes es computaran de l’octubre del 2019 fins el juny del 2020.

En la dotació econòmica queda exclòs el pagament a qualsevol persona que formi part de la comunitat educativa i les famílies del Ferran Sunyer.

El nombre màxim de candidats/es guanyadors/es que poden ser reconeguts com a “Famílies” o “Escola” és d’una.

Justificació, avaluació i pagament

S’ha de presentar una memòria a cultura@ampaferransunyer.info un cop s’hagi realitzat l’activitat, a on s’especifiqui com ha funcionat, així com els comprovants que justifiquin les despeses econòmiques.

Els canvis o renúncies han de ser comunicats prèvia la realització de l’activitat a l’AMPA del Ferran Sunyer.

Acceptació de les bases

La participació en aquest programa suposa la plena acceptació d’aquestes bases, la declaració que les dades aportades s’ajusten a la realitat i l’autorització a l’AMPA de l’ús de les dades de caràcter personal als efectes de la gestió i seguiment del Programa.

 

Desde AMPA hacemos un llamamiento para la  IV Convocatòria del Concurs d’Idees, con el objetivo de incentivar y motivar la participación de las familias y de la comunidad educativa de FERRAN SUNYER.

El concurso trata de financiar actividades participativas que se llevarán a cabo durante el próximo curso 2019-20.

Fecha máxima para presentar propuestas 24 de mayo 2019.

 

BASES DEL CONCURSO

Objetivos

Incentivar y motivar la participación de las familias y de la comunidad educativa en general de l’Escola Ferran Sunyer.

 

El concurso va destinado a las familias de la escuela y a las aulas de los niños y niñas que tengan ganas de organizar alguna actividad original y participativa durante el próximo curso escolar.

Contenido

Puede participar cualquier persona de la comunidad educativa que forme parte del AMPA o de l’Escola Ferran Sunyer. Se asignan 500€ para la ganadora. Hay 2 categorías, las presentadas por parte de ‘familias’ y por parte de la ‘escuela’. La propuesta ganadora, de cualquiera de las dos categorias se llevará a cabo durante el próximo curso 2019-20.

Presentación de propuestas

La convocatoria para presentar propuestas quedará abierta hasta el 24 de mayo, deben ser enviadas a cultura@ampaferransunyer.info indicando la siguiente información:

1)   Definición y objetivo de la actividad. Se valorará originalidad.

2)   A quién va dirigida. Se valorará grado de implicación en la definición y realización de la actividad.

3)   Previsión de cómo y cuándo puede llevarse a cabo.

4)   Presupuesto necesario y desglosado.

Duplicidad

No se puede presentar la misma propuesta en las dos categorías.

Gestión del AMPA en la actividad

Las propuestas se evaluarán por orden de llegada de acuerdo con el grado de participación que implique y su originalidad, al igual que con su elaboración y ejecución.

Dotación económica

La dotación económica figurará en el presupuesto del AMPA 2018-19 y a sus efectos se computarán desde octubre 2019 hasta junio 2020.

En la dotación económica queda excluido el pago a cualquier persona que forme parte de la comunidad educativa y de las familias de Ferran Sunyer.

El número máximo de candidat@S ganador@s que pueden ser reconocid@s como ‘familias’ o ‘escuela’ es una por curso escolar.

Justificación, evaluación y pago

Una vez realizada la actividad, se presentará una memoria a cultura@ampaferransunyer.info, se trata de un informe detallado de cómo ha funcionado, incluyendo los comprobantes que justifiquen los costes.

Los cambios o renuncias tienen que ser comunicados antes de la realización de la actividad al AMPA de Ferran Sunyer.

Aceptación de las bases

La participación en este programa implica la total aceptación de estas bases, la declaración que los datos aportados se ajustan a la realidad y a la autorización del AMPA para el uso de los datos de carácter personal a los efectos de la gestión y seguimiento del Programa.