Calendari eleccions al Consell Escolar 2012

D’acord amb la resolució ENS/2475/2012, de 25 d’octubre, s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC 6257 de 20/11/2012)

La composició del Consell Escolar de la nostra escola és la següent:

La directora, que n’és la presidenta
La cap d’estudis
La secretària, amb veu i sense vot
Una persona representant de l’Ajuntament
Sis mestres elegits pel Claustre
Pares/mares:
– 6 persones elegides del cens de pares i mares
– 1 persona designada per l’AMPA
Una representant del personal d’administració i serveis
Un/a representant del personal d’atenció educativa (NOU)

La renovació de membres és parcial. Cada dos anys es renova la meitat del sector famílies i del sector mestres.

Pel que fa referència al sector pares i mares, enguany caldrà renovar 3 membres, que tindran la condició de membre electe per 4 anys.

Tots els pares i les mares, així com els tutors legals de l’alumnat matriculat al centre, poden presentar-se com a candidats o candidates i poden votar.

El 4 de desembre es farà públic el cens provisional al vestíbul de l’escola. És important que comproveu les vostres dades, i que en cas d’haver-hi errades, feu la reclamació a la secretaria de l’escola, dins del termini establert en el calendari del procés (veure darrere).

Us encoratgem a participar en aquest procés, el Consell Escolar és el màxim òrgan de decisió de l’escola i un dels canals més importants de participació.

Tothom que estigui interessat en presentar candidatura o bé desitgi més informació, pot posar-se en contacte amb l’equip directiu o amb qualsevol de les persones membres de l’actual Consell Escolar.

També trobareu informació sobre les funcions, composició, funcionament al web del Consorci d’Educació de Barcelona www.edubcn.cat.

Dilluns 3 de desembre Convocatòria d’eleccions
Dimarts 4 de desembre Publicació del cens electoral de cada sector i del nombre de representants que cal renovar.
Dimarts 4, dimecres 5, i dilluns 10 de desembre Reclamació del cens electoral
Dimarts 11 de desembre Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu.Sorteig per designar els membres vocals de la mesa electoral del sector pares i mares
Divendres 14 de desembre Constitució de les meses electorals
Del 4 al 14 de desembre Presentació de candidatures
Dimarts 18 de desembre Publicació de les candidatures
Del 8 al 14 de gener de 2013 Les candidatures poden donar a conèixer les seves propostes
Dimarts 15 de gener Eleccions sector mestres, personal d’administració i serveis, i personal d’atenció educativa.
Dijous 17 de gener Eleccions sector pares i mares Horari de votacions:
Matí de 8:15-10 h / Tarda de 16’00-18’00 h
Fins el 18 de gener Notificació de les persones representants de l’AMPA i de l’Ajuntament
Dimarts 22 de gener Constitució del Consell Escolar

Guia ràpida Consells Escolars Centre 2012 (arxiu PDF)

Més informació sobre el Consell Escolar