V Concurs d’idees

V CONVOCATÒRIA DEL CONCURS D’IDEES 
Aquest any tot i estar confinats l’AMPA continua en marxa i enguany també es convoca el Concurs d’idees. Anima’t a presentar la teva proposta, aquest concurs té la finalitat d’incentivar i motivar la participació de les famílies i de la comunitat educativa del Ferran Sunyer. El concurs busca finançar activitats participatives, que es duran a terme durant el proper curs 2020-21.
Data màxima per presentar les propostes: 12 juny. 

BASES DEL CONCURS
Objectiu
Incentivar i motivar la participació de les famílies i de la comunitat educativa en
general de l’escola Ferran Sunyer.
El concurs va destinat a les famílies de l’escola i a membres dels equips de docents i dedirecció que tinguin ganes d’organitzar alguna activitat original i participativa durant el curs escolar 2020-21.


Contingut
Pot participar qualsevol persona de la comunitat eductiva que formi part de l’AMPA oque formi part de l’escola del Ferran Sunyer. Suposa un suport econòmic de 500 euros per dur a terme la idea presentada.
L’activitat guanyadora es durà a terme el curs 2020-21, en la mesura que les autoritats sanitàries ens ho permetin.


Presentació de propostes
La convocatòria per presentar les propostes quedarà oberta des del 25 de maig al 12 de juny. La proposta s’ha de presentar a l’adreça electrònica
coordinacio@ampaferransunyer.info i s’hi ha d’incloure la següent informació de l’activitat que es vol realitzar:
1) Definició i objectiu de l’activitat. Es valorarà l’originalitat de l’activitat.
2) A qui va dirigida. Es valorarà el grau d’implicació en la definició i realització de l’activitat.
3) Previsió de com i quan es durà a terme.
4) Pressupost necessari desglossat.


Gestió de l’AMPA en l’activitat
Les propostes s’avaluaran per ordre d’arribada d’acord amb el grau de participació que impliquin i la seva originalitat, tant en la seva elaboració com en la seva execució.


Dotació econòmica
La dotació econòmica figurarà en el pressupost de l’AMPA del curs 2019-20 i els seus efectes es computaran de l’octubre del 2019 fins el juny del 2020.
En la dotació econòmica queda exclòs el pagament a qualsevol persona que formi part de la comunitat educativa i les famílies del Ferran Sunyer.
Només hi pot haver una idea guanyadora.
Justificació, avaluació i pagament

S’ha de presentar una memòria a coordinacio@ampaferransunyer.info un cop s’hagi realitzat l’activitat, on s’especifiqui com ha funcionat, així com els comprovants que justifiquin les despeses econòmiques.
Els canvis o renúncies han de ser comunicats prèvia la realització de l’activitat a l’AMPA del Ferran Sunyer.


Acceptació de les bases
La participació en aquest programa suposa la plena acceptació d’aquestes bases, la declaració que les dades aportades s’ajusten a la realitat i l’autorització a l’AMPA de l’ús de les dades de caràcter personal als efectes de la gestió i seguiment del Programa.