Informe “QUINA ESCOLA VOLEM?”

Benvolgudes famílies,

com sabeu, aquest curs hem iniciat un projecte llargament desitjat que hem anomenat Projecte Escola, amb el recolzament i assessorament de la consultora Inuit.
Aquest projecte, des del seu naixement, té vocació de llarg recorregut i s’allargarà, com a mínim, durant dos cursos més per poder donar així una major consolidació a les actuacions que se’n vagin derivant.
Avui us fem arribar un informe-resum (que trobareu també al web de l’escola) sobre les sessions que s’han realitzat al llarg d’aquest curs i que porta el títol “Quina escola volem?” perquè, de fet, el que s’ha parlat en aquestes reunions no ha estat una altra cosa que expressar els desitjos que tota la comunitat educativa tenim envers l’escola Ferran Sunyer.
En aquestes dinàmiques hem participat, fins al dia d’avui, unes cinquanta famílies (en dues rondes de sessions), la pràctica totalitat del claustre (també en dues rondes de sessions) i l’equip directiu. Aquest informe és, per tant, el resum dels desitjos que hem expressat  tots els participants. Però no s’ha de quedar aquí: l’objectiu final és que TOTES LES FAMÍLIES participeu en algun moment en aquestes sessions perquè es puguin recollir així els desitjos de tothom. De fet, us avancem ja que al llarg d’aquest tercer trimestre es tornaran a fer més sessions per les famílies, de les que us informarem amb antelació; com sempre esteu tots convidats a participar.
Com podreu veure, a l’informe trobareu un resum en format graella de cadascun dels estaments  que ha participat a les sessions: equip directiu, claustre i famílies, diferenciant entre les idees i les accions concretes que es proposen. Posteriorment, trobareu un primer anàlisi i alineament d’aquestes idees, és a dir, veure quines idees, quins desitjos, són comuns als tres estaments que hem participat a les sessions.
Amb l’objectiu de fer-ho més clar, aquest alineament s’ha subdividit en tres àmbits:
1.- Referent a metodologia
2.- Referent a generar un bon ambient de treball
3 – Referent a la col·laboració família-escola
A nivell d’accions s’han recollit totes les que s’han plantejat, incloent també (a part dels tres àmbits ja exposats) el referent a mestres, a espais i a relació amb l’entorn.
Finalment, trobareu un annex on, de forma molt resumida, l’escola exposa algunes de les accions concretes que ja duem a terme i que fan referència a idees o accions que en algun moment s’han plantejat com a desitjos.
A partir d’aquí, les següents actuacions que es duran a terme seran continuar amb l’alineament de les famílies (fer més sessions participatives, tal i com ja us hem avançat), fer alineament amb un grup d’alumnes i començar a treballar en aquells aspectes que un cop fet l’alineament es consideren prioritats.
En aquest sentit us podem comunicar que donat que el tema de l’educació emocional s’ha valorat com molt important pels tres estaments ja s’ha començat a fer una formació al respecte enfocada per famílies i mestres i que en el futur es continuaran fent sessions formatives entorn a aquesta temàtica.
Un altre punt molt demandat, tant en l’informe que us presentem, com en l’enquesta sobre el Projecte Patis que es va passar a les famílies i la canalla el primer trimestre és el fet de reverdir l’escola i, per això mateix us avancem que en el que queda de curs realitzarem diverses actuacions encaminades, precisament, a donar un toc més verd i natural a l’escola.
Aprofitem l’ocasió per tornar a encoratja a tothom a participar activament tant en les sessions que s’aniran proposant dins del Projecte Escola com en qualsevol altra proposta que arribi des de l’Ampa o des de la pròpia escola.
AMPA i escola Ferran Sunyer.